ZAND: Karim Khan, 1753-1779, AR abbasi, Kashan, AH1176

£21.00

In stock

SKU: 387 Category:

Description

ZAND: Karim Khan, 1753-1779, AR abbasi (4.44g/ 18mm), Kashan, AH1177